White Fantasy Quartzite

Polished White Quartzite with a waterfall edge